Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I.
Prevádzkovateľ: Katarína Kohutová – Impalla zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu
Košice, IČO: 42 330 025  DIČ: 1043496861 email: exchangefactory@gmail.com web: www.cukrovynastrekkosice.sk. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje spravodlivo atransparentne zákonným spôsobom na konkrétne určené a výslovne uvedené legitímne účely, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, správne a podľa potreby aktualizované, vo forme umožňujúcej identifikáciu najviac do času, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

II.
Dotknuté osoby, ktorým sa poskytuje ochrana sú fyzické osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným
osobným údajov. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na prevádzkovateľa na jeho e-mailovej adrese exchangefactory@gmail.com.

III.
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej aleboidentifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je
osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä odkazom najeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

IV.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
a) uzatváranie zmluvy o služieb v rozsahu meno, priezvisko a titul, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mail, vprípade fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi: názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónne číslo.
b) plnenie daňových povinností v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v prípade fyzických osôb nepodnikateľov v rozsahu meno, priezvisko a titul, adresa bydliska, v prípade fyzických osôb podnikateľov názov, miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH.
c) plnenie účtovných povinností v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, daní v prípade fyzických osôb nepodnikateľov v rozsahumeno, priezvisko a titul, adresa bydliska, v prípade fyzických osôb
podnikateľov názov, miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH.
d) zverejnenie fotografií v prípade klientov na oficiálnej internetovej stránke prevádzkovateľa www.cukrovynastrekkosice.sk a na Facebookovej stránke prevádzkovateľa https://www.facebook.com/exchangef, Instagramovej stránke https://www.instagram.com/exchangefactory/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D.

e)Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových
informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov
uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a)
  GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných
  údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 3. Doba uchovávania osobných údajov – desať rokov.
 4. Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na
  dosiahnutie tohto oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe
  súhlasu, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.

V.
Informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 943 04, USA, ako aj zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke https://www.facebook.com/privacy/explanation.

VI.
Dĺžka doby spracovania osobných údajov: i. Na účel stanovený v Čl. IV. písm. a) je doba spracovania osobných údajov do ukončenia zmluvnéhovzťahu, t.j. do splnenia všetkých vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí služieb. ii. Na účel stanovený v Čl. IV. písm. b), teda daňové doklady budú spracovávané podľa § 69 Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní po dobu 10 rokov od
konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v
ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať
daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na
uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. iii. Na účel stanovený v Čl.
IV. písm. c), teda účtovné doklady a účtovné záznamy budú spracovávané
podľa § 35 Zákona č. 431/2002 Z.z.. o účtovníctve po dobu 10 rokov
nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. iv. Na účel stanovený v Čl.
IV. písm. d) budú fotografie spracovávané po dobu 5 rokov, pričom táto
lehota začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po vyhotovení
fotografií.

VII.
Prevádzkovateľ chráni osobné údaje dotknutých osôb primeranými
fyzickými a technickými opatreniami na zabezpečenie informácií, ktoré v
súvislosti s poskytovanými službami zhromažďuje. Napriek prijímaniu
primeraných krokov na ochranu osobných údajov dotknutých osôb nie je
žiadna webová lokalita, internetový prenos, počítačový systém alebo
bezdrôtové pripojenie úplne bezpečné. Pokiaľ ide o tretie strany
(účtovník, IT špecialista, správca webových stránok), ktoré spracúvajú
údaje na základe pokynov prevádzkovateľa, tieto sú povinné dodržiavať
povinnosť mlčanlivosti, ktorú sa zaviazali zmluvne dodržiavať.

VII.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti
dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ
prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu
týchto osobných údajov dotknutej osoby.  Vystavenie prvej kópie podľa
ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba
požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ
osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej
poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu,
pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

IX.
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej
prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba
právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná
opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po
tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

X.
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú, za predpokladu, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá
súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, c) osobné údaje sa
spracúvali nezákonne, d) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti
zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, alebo

XI.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za
predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na
slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, c)
z dôvodov verejného záujmu, d) na účely archivácie vo verejnom záujme,
na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XII.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe
žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť
dotknutej osoby je dôvodná.

XIII.
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
pokiaľ: a) napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu
osobných údajov obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už
nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na
základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie
spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými
údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez
súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom
informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XIV.
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie
osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom
a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli
získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich
spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XV.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej
osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.
Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu
prevádzkovateľa, b) spracovania na účely vedeckého či historického
výskumu alebo na štatistické účely. Prevádzkovateľ doručenú námietku
v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné
údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných
údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby,
alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XVI.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na
tomto právnom titule.

XVII.
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so
svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným a preukázateľným spôsobom.

XIII.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli
porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Nákupný košík